Hlasujte!Česká Kamenice Pražská

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ“
PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2019
(dále jen „pravidla hlasování“)

 

1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ

Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824 (dále jen „společnost Lidl“ nebo „pořadatel“) je podpora volnočasových aktivit malých školáků a předškoláků s jejich rodiči. Hlavní aktivitou v této oblasti je projekt s názvem Rákosníčkova hřiště. V rámci tohoto projektu plánuje společnost Lidl zrealizovat v období roku 2019 celkem deset Rákosníčkových hřišť, a to v blízkém okolí svých prodejen Lidl na území České republiky. Symbolem celého projektu a dominantou každého dětského hřiště bude oblíbená kreslená pohádková postava Rákosníček.

V roce 2019 by mělo být zrealizováno v českých a moravských městech deset Rákosníčkových hřišť. O tom, kde konkrétně budou Rákosníčkova hřiště zrealizována, rozhodnou svým hlasováním zákazníci společnosti Lidl a ostatní široká veřejnost. Podle výsledku hlasování zákazníků společnosti Lidl a ostatní široké veřejnosti budou následně vybrány prodejny Lidl s nejvyšším počtem hlasů, a v blízkosti těchto prodejen Lidl budou postavena Rákosníčkova hřiště.

 

2. POŘADATEL HLASOVÁNÍ A TECHNICKÝ SERVIS HLASOVÁNÍ

Pořadatelem hlasování je společnost Lidl.

Technický servis zajišťuje společnost CONTIMEX, spol. s r.o., se sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČO: 49454862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13124 (dále jen „Contimex“) a společnost GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k., se sídlem Roosevelta 18, 60-829 Poznaň, IČO: 7811902177 (dále jen „GPD“).

 

3. TERMÍN KONÁNÍ HLASOVÁNÍ

Hlasování probíhá v období od 1. února 2019 (10:00:00) do 28. února 2019 (23:59:59) včetně (dále jen „doba konání hlasování“), a to na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz (dále jen „webové stránky“) a prostřednictvím aplikace s názvem „Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště“ na sociální síti Facebook (dále jen „facebooková aplikace“).
 

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky, a která se řádně zaregistruje způsobem dále uvedeným v těchto pravidlech hlasování a vyjádří souhlas s těmito pravidly (dále jen „hlasující“). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

 

5. HLASOVÁNÍ

Veřejnost může hlasovat:


• na webových stránkách
• prostřednictvím facebookové aplikace
(dále jen „hlasovací kanály“).

Každý hlasující může během doby konání hlasování vyplnit maximálně jeden webový formulář na webových stránkách za jeden den a vyplnit maximálně jeden hlasovací formulář prostřednictvím facebookové aplikace za jeden den. Pouze při využití těchto dvou možností hlasování může tedy každý hlasující poslat celkem maximálně dva své hlasy za jeden den. Všechny případné další pokusy o vyplnění webového formuláře na webových stránkách nebo vyplnění hlasovacího formuláře prostřednictvím facebookové aplikace nebudou do hlasování zařazeny a jsou neplatné.

 

5.1. Hlasování na webových stránkách

Při hlasování prostřednictvím webových stránek může hlasující udělit maximálně jeden hlas pro jednu vybranou prodejnu Lidl za jeden den. Hlasující dle instrukcí na webových stránkách vybere prostřednictvím hlasovací mapy jednu vybranou prodejnu Lidl, pro kterou chce hlasovat a vyplní dle instrukcí webový formulář na hlasování (dále jen „webový formulář“) a tento webový formulář po vyplnění odešle. Webový formulář obsahuje k vyplnění povinné údaje jako je jméno, příjmení, e-mailovou adresu hlasujícího a políčko se souhlasem s pravidly hlasování. Po vyplnění a odeslání webového formuláře bude každému hlasujícímu automaticky na jím vyplněnou e-mailovou adresu zaslánažádost o potvrzení hlasování. Pro úplnost hlasování musí každý hlasující tuto žádost o potvrzení hlasování ještě potvrdit. Hlasování, které není potvrzeno přes e-mail, není  platné.

Hlasovat prostřednictvím webových stránek může každý hlasující maximálně jednou za den v průběhu hlasování, tedy z jedné e-mailové adresy je možné potvrdit maximálně jedno hlasování za jeden den po dobu konání hlasování. Všechny případné další pokusy jednoho hlasujícího
o zaslání dalšího hlasu prostřednictvím webového formuláře nebudou do hlasování zařazeny
a jsou neplatné.

Neplatné jsou rovněž webové formuláře vyplněné v rozporu s instrukcemi uvedenými na webových stránkách a webové formuláře doručené pořadateli mimo dobu konání hlasování. Hlasy zaslané prostřednictvím neplatných webových formulářů jsou rovněž neplatné. 

 

5.2. Hlasování prostřednictvím facebookové aplikace

Při hlasování prostřednictvím facebookové aplikace může hlasující udělit maximálně jeden hlas pro jednu vybranou prodejnu Lidl za jeden den. Z každého jednoho facebookového profilu lze odevzdat maximálně jeden hlas za jeden den. Hlasující dle instrukcí ve facebookové aplikaci vybere prostřednictvím hlasovací mapy jednu vybranou prodejnu Lidl, pro kterou chce hlasovat a vyplní dle instrukcí hlasovací formulář na hlasování (dále jen „hlasovací formulář“) a tento hlasovací formulář po vyplnění a zaškrtnutí políčka se souhlasem s pravidly hlasování odešle. Při hlasování prostřednictvím facebookové aplikace není vyžadováno žádné další potvrzení hlasování.

Hlasující má navíc možnost zapojit do hlasování i své facebookové přátele, a to tím, že odešle dle instrukcí uvedených ve facebookové aplikaci pozvání k účasti na tomto hlasování svým přátelům.

V souladu s bodem 4 těchto pravidel hlasování, mohou hlasující hlasovat prostřednictvím facebookové aplikace pouze za předpokladu, že mají svůj vlastní facebookový profil.

 

5.3. Způsob sčítání hlasů

Hlasy pro jednotlivé prodejny Lidl zaslané prostřednictvím webových stránek
a prostřednictvím facebookové aplikace budou průběžně sčítány. Veškeré zaslané hlasy se budou průběžně sčítat a aktualizovat každý kalendářní den vždy v 16:00 hod., kdy budou rovněž zveřejněny pouze na webových stránkách (nikoliv tedy na facebookovém profilu společnosti Lidl). Poslední tři dny hlasování bude probíhat detailní finální kontrola dat pro odstranění podvodných hlasů. Z tohoto důvodu budou v termínu od 26. 02. do 28. 02. 2019, výsledky hlasování skryté a nebudou vůbec zveřejňovány, a to až do konečného vyhlášení vítězných prodejen Lidl.

Konečný a ověřený součet hlasů po skončení hlasování z obou hlasovacích kanálů bude podkladem pro stanovení vítězných prodejen Lidl.


5.4. Výběr vítězných prodejen Lidl (způsob řešení při shodném počtu hlasů)

Prodejny Lidl jsou rozděleny do čtyř kategorií dle počtu obyvatel v příslušném městě, ve kterém se tato prodejna Lidl nachází. Pro každou kategorii bude stanoven počet vítězných prodejen Lidl a to způsobem uvedeným níže v bodě 6 těchto pravidel hlasování.

Vítězné prodejny Lidl budou určeny na základě nejvyššího počtu získaných hlasů. V případě shodného počtu získaných hlasů rozhoduje vždy dřívější čas posledního zaslaného hlasu ve prospěch příslušné prodejny Lidl.

Do hlasování nebyly zařazeny prodejny Lidl, v jejichž okolí bylo Rákosníčkovo hřiště již postaveno v průběhu roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Do hlasování nebyly zařazeny rovněž prodejny Lidl, které byly vybrány na základě hlasování v roce 2018 jako vítězné, avšak samotná realizace Rákosníčkova hřiště byla pouze přesunuta do roku 2019. Některé prodejny Lidl mohou být také z hlasování vyřazeny na výslovnou žádost města nebo městské části a/nebo na základě rozhodnutí pořadatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi sebou soutěží prodejny Lidl, nikoliv města samotná, je možné, že zvítězí více prodejen Lidl ze stejného města. Společnost Lidl tak může v jednom městě postavit i více než jedno Rákosníčkovo hřiště. Pořadatel si v tomto případě vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s počtem realizovaných Rákosníčkových hřišť
v příslušném městě.

 

5.5. Zveřejnění výsledků hlasování

Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 10. 3. 2019, a to na webových stránkách a rovněž na facebookovém profilu společnosti Lidl na sociální síti Facebook.

 

5.6. Garance realizace Rákosníčkova hřiště v okolí vítězné prodejny Lidl

Umístění prodejny Lidl na vítězných pozicích v hlasování zavazuje společnost Lidl k zahájení jednání s příslušnými orgány místní správy popř. samosprávy o realizaci projektu, nezavazuje
ji však k samotné realizaci Rákosníčkova hřiště. Společnost Lidl si vyhrazuje právo nerealizovat v okolí vítězné prodejny Lidl popř. v příslušném městě výstavbu Rákosníčkova hřiště v případě, že nebude v okolí vítězné prodejny Lidl k dispozici vhodný pozemek na tuto realizaci nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany orgánů místní správy popř. samosprávy nebo v jiných odůvodněných případech.

Pokud nastane situace popsaná výše a společnost Lidl se s příslušným městem nedohodne jinak, realizace výstavby Rákosníčkova hřiště bude společností Lidl přidělena náhradní prodejně Lidl. Náhradní prodejnou Lidl se stává ta prodejna Lidl, která získala v konečném součtu všech hlasů bezprostředně po vítězné prodejně Lidl nejvyšší počet hlasů a zároveň nebyla doposud vybrána jako vítězná.

 

6. PŘEHLED PRODEJEN

Jednotlivé prodejny Lidl budou v rámci hlasování rozděleny podle počtu obyvatel města, ve kterém se nacházejí, a to do následujících čtyř kategorií:


Kategorie 1 – prodejny Lidl ve městech do 10 000 obyvatel – 3 Rákosníčkova hřiště.
Kategorie 2 – prodejny Lidl ve městech od 10 001 do 25 000 obyvatel – 3 Rákosníčkova hřiště.
Kategorie 3 – prodejny Lidl ve městech od 25 001 do 100 000 obyvatel – 2 Rákosníčkova hřiště.
Kategorie 4 – prodejny Lidl ve městech od 100 001 obyvatel – 2 Rákosníčkova hřiště.

V každé kategorii bude na základě výsledků hlasování mezi soutěžící prodejny Lidl rozděleno výše uvedené množství Rákosníčkových hřišť. V blízkosti jedné vítězné prodejny Lidl bude zrealizováno vždy maximálně jedno hřiště.

Při zjišťování počtu obyvatel v dané obci či městě se vycházelo z dat Českého statistického úřadu, a to konkrétně z údajů dokumentu „Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018“, zdroj:

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich
 

7. VYLOUČENÍ HLASUJÍCÍCH Z ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ

Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nesplní pravidla hlasování nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a) hlasování prostřednictvím více e-mailových adres patřících jedné fyzické osobě a hlasování pomocí více facebookových profilů patřících jedné fyzické osobě,
b) hlasování, které bylo prokazatelně odesláno pomocí automatizované služby (podle rozboru IP adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), které jsou odeslány během krátkého časového intervalu z jedné IP adresy nebo ze shodného bloku IP adres, které jsou odesílány v pravidelných časových intervalech, které se blíží nastaveným limitům;
c) hlasování, které bylo odesláno z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adres anonymizačních služeb;
d) hlasy, které byly odeslány z různých IP adres, ale v krátkém časovém úseku a vždy pro stejnou prodejnu Lidl;
e) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace;
f) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb;
g) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí).

Hlasující, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s těmito pravidly hlasování či budou obsahovat nepravdivé informace, budou z hlasování vyřazeni.

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel hlasování hlasujícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího takového hlasujícího vyřadit z hlasování.

Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastí na hlasování hlasujícímu, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody, škody způsobené hrubou nedbalostí nebo nemajetkové újmy.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel bude, jako správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), v souvislosti s hlasováním zpracovávat osobní údaje hlasujících, a to min. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, prodejna, pro kterou je hlas udělen a IP-adresa v případě hlasování prostřednictvím webového formuláře a facebookové ID v případě hlasování prostřednictvím hlasovacího formuláře. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast na hlasování.

Účel prováděného zpracování osobních údajů hlasujících spočívá v realizaci samotného hlasování a dále v ověření jeho regulérnosti. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak představují oprávněné zájmy pořadatele na řádném průběhu hlasování (tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje hlasujících bude pořadatel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení sledovaného účelu, max.však 1 rok od uplynutídoby konání hlasování, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiné účely (např. pro ochranu zájmů správce v případě soudního sporu).

Zpracování osobních údajů bude pořadatel provádět primárně sám a v případě, kdy to bude nutné či vhodné, zapojí do zpracování 3. osoby (např. Contimex, GPD apod.), avšak výlučně po splnění podmínek dle čl. 28 GDPR. V žádném případě nebude pořadatel předávat osobní údaje mimo EU či Evropský hospodářský prostor.

Jakožto subjektům údajů náležejí hlasujícím, po splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR, následující práva spojená se zpracování jejich osobních údajů:

  • právo obdržet bezplatně informace o osobních údajích, které o hlasujících pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);

  • právo na opravu neúplných / nepřesných osobních údajů, které o hlasujících pořadatel zpracovává (čl. 16 GDPR);

  • právo na výmaz osobních údajů, které o hlasujících pořadatel zpracovává (čl. 17 GDPR);

  • právo na omezení zpracování osobních údajů, které o hlasujících pořadatel zpracovává (čl. 18 GDPR); a

  • právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů o hlasujících (čl. 21 GDPR).

Tato práva mohou hlasující uplatnit u pořadatele jakýmikoli prostředky, nejlépe písemně na adrese pořadatele uvedené v bodě č. 1 těchto pravidel hlasování, příp. na e-mailové adrese csr@lidl.cz.

Vedle výše uvedených práv se mohou hlasující obrátit se svojí stížností na zpracování svých osobních údajů pořadatelem na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S dotazy ke zpracování osobních údajů se mohou hlasující také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů pořadatele, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

 

10. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Hlasování není žádným způsobem spojeno se společností Facebook, není jí organizováno ani podporováno.

2. Informace o hlasujících nejsou poskytovány společnosti Facebook, ale pořadateli, jakožto správci stránky společnosti Lidl na sociální síti Facebook.

3. Informace získané od hlasujících budou použity pouze pro účely hlasování. Za obsah hlasování není odpovědná společnost Facebook, ale výhradně její pořadatel. Jakékoli ručení ze strany sociální sítě Facebook je v rámci hlasování zásadně vyloučeno.

4. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující svůj souhlas s pravidly hlasování a zavazuje se je plně dodržovat.

5. Do hlasování budou zařazeny pouze platné hlasy odevzdané prostřednictvím vyplněného webového formuláře na webových stránkách nebo hlasovacího formuláře vyplněného prostřednictvím facebookové aplikace. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů uvedených ve webovém formuláři na webových stránkách popř. v hlasovacím formuláři ve facebookové aplikaci.

6.Contimex, GPD ani pořadatel nejsou odpovědní za funkčnost internetových sítí a sociální sítě Facebook, a dále pak neodpovídají za nedoručení příslušného hlasu.

7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním hlasování.

8. Pořadatel je s předchozím písemným souhlasem Contimexu a GPD oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla hlasování či hlasování pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla. Pravidla hlasování mohou být ve zkrácené verzi  komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s hlasováním, avšak tato úplná pravidla hlasování jsou považována v rámci hlasování za jediná, úplná a konečná.

9. Stížnosti, které se vztahují na průběh hlasování, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

10. Tato pravidla hlasování jsou k dispozici na webových stránkách nebo ve facebookové aplikaci a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele.

 

V Praze dne 2. 1. 2019