Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Prohlášení o ochraně soukromí pro webové stránky www.lidl-rakosnickova-hriste.cz

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. Následující Prohlášení o ochraně soukromí Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Návštěva našich webových stránek

 

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a dočasnému ukládání následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;

 • údaj o datu a času přístupu;

 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;

 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);

 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a

 • označení poskytovatele připojení

na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;

 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a

 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

 

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé ze odvětví IT hostingu. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle článku 28 GDPR.

 

Doba uložení / kritéria pro určení doby uložení:

Údaje se ukládají po dobu sedmi dnů a poté se automaticky vymažou.

2. Kontaktní formulář


Účely zpracování údajů / právní základy:

Pokud nás kontaktujete přímo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách, použijeme Vaše údaje vyplněné v rámci kontaktního formuláře pouze k účelu zpracování Vaší žádosti.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) nebo článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš shodný (oprávněný) zájem na tomto zpracování osobních údajů vyplývá z cíle odkázat Vás na správnou kontaktní osobu, odpovědět na Vaše dotazy a případně vyřešit předmětné problémy.


Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Údaje, které nám předáváte v rámci dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře, obvykle smažeme nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od poskytnutí konečné odpovědi. Dle našich zkušeností se zpravidla po 90 dnech k našim odpovědím nevyskytují žádné další dotazy. Když uplatníte svá práva jako subjektu údajů (viz níže), budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od konečné odpovědi, abychom mohli prokázat, že jsme Vám poskytli úplné informace a vyhověli zákonným požadavkům.

3. Hlasování


Účely zpracování údajů / právní základy:

V rámci našich webových stránek se můžete zúčastnit hlasování ohledně výstavby Rákosníčkových hřišť. Pokud se budete chtít hlasování zúčastnit je potřebné poskytnout Vaše jméno, e-mailovou adresu, prodejnu, pro kterou je hlas udělen, a případné další požadované údaje, a to v rámci webového formuláře pro hlasování. Hlasování je možné účastnit se rovněž prostřednictvím sociální sítě facebook, kdy dochází ke zpracování facebookového ID.

Právní základem pro zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Lidl dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v zajištění řádného průběhu hlasování.

Bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s hlasováním jsou uvedeny v Pravidlech hlasování pro Rákosníčkova hřiště pro příslušný kalendářní rok.

4. Používání souborů cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

My, Lidl Česká republika, v.o.s., sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5, jsme správcem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies a dalších obdobných technologií pro zpracování údajů o užívání na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) vždy, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží podle kategorií cookies, případně obdobných technologií, k následujícím účelům:

 • Technicky nutné: Jedná se o cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naši službu (slouží například ke správnému zobrazování našich webových stránek/ Vámi zvolených funkcí atd.).

 • Preferenční: Pomocí těchto cookies můžeme zohlednit Vaše skutečné nebo předpokládané preference, abyste mohli pohodlně používat naše webové stránky. Na základě Vašich nastavení Vám například můžeme zobrazovat naše webové stránky v jazyce, který si zvolíte.

 • Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb. Díky tomu se například můžeme rozhodnout, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvyklostem uživatelů.

 • Marketingové: Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečný identifikátor).

 

Informační přehled k používaným cookies souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, době uložení a zapojeným poskytovatelům naleznete v našem Prohlášení o cookies, které si můžete zobrazit tlačítkem s ikonou ozubeného kola v levém spodní rohu této webové stránky.


Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

 • volby uživatele, aby bylo možno uložit stav souhlasu uživatele s cookies pro aktuální doménu (např. souhlas se soubory cookie).

Preferenční:

 • nastavení přizpůsobení uživatelského rozhraní (např. výběr preferovaného jazyka)

Statistické:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání webových stránek. Tyto obsahují zejména:

  • typ/ verzi prohlížeče,

  • použitý operační systém,

  • použité zařízení,

  • referenční URL (dříve navštívená stránka),

  • hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),

  • čas požadavku na server,

  • individuální uživatelské ID a

spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).

 • IP adresa se přitom pravidelně anonymizuje, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Marketingové:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek. Tyto obsahují zejména:

  • IP adresu,

  • individuální uživatelské ID,

  • pro Vás potencionálně zajímavé produkty,

  • puštěné události na webová stránce (chování při surfování).

 • IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookie je Váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na bezproblémovém fungování našich webových stránek.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat / upravit s účinkem do budoucna, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Jednoduše klikněte na tlačítko s ikonou ozubeného kola v levém spodní rohu této webové stránky a proveďte Vaši volbu.


Příjemci / kategorie příjemců:

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR.  Všichni, kdo jsou v našem Prohlášení o cookies uvedeni jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé.

 

Doba uložení / kritéria pro určení doby uložení:

Dobu uložení můžete zjistit v našem Prohlášení o cookies. Pokud je u názvu cookies nebo jiné obdobné technologie uvedeno „trvalé“, je uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu.

 

5. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, podle článku 15 GDPR,

 • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme podle článku 17 GDPR,

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR,

 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle článku 20 GDPR,

 • právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

 

Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace:

 • o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;

 • o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;

 • o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;

 • o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Lidl nezískala od Vás;

 • o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

 

Právo na opravu podle článku 16 GDPR

V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování Vám můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz podle článku 17 GDPR

Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

 • zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Lidl opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí společnost Lidl vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

 

Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;

 • jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo

 • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR

Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo je nezbytné pro plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

 

Obecné právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy, jsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud pro to uvedete závažné oprávněné důvody, například možné ohrožení zdraví nebo života. Dále máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

 

Právo podat stížnost dozorovému orgánu podle článku 77 GDPR

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

6. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na zpracování osobních údajů společností Lidl Česká republika v.o.s., sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, („Správce“) na webové stránce www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Správce Vašich osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese, prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách či prostřednictvím zákaznického servisu Lidlu na https://www.lidl.cz/kontakt.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.